Middenspanningstracés

Een betrouwbaar energienet aanleggen, daar komt veel bij kijken. Zowel in het voorbereidende als in het uitvoerende werk. Een gedegen onderzoek (tracéstudie) is nodig om de uitvoerbaarheid van het project goed in kaart te krijgen. En zorgt ervoor dat je goed voorbereid aan de slag gaat met de aanleg van jouw middenspanningsnet en -installatie

Tracéstudie: mogelijkheden in beeld

Met een tracéstudie onderzoeken we de haalbaarheid van het project. In andere woorden: “is het technisch uitvoerbaar” en “kan het vergund worden”. De vergunningsverlening in zakelijke rechten is een belangrijke om in kaart te hebben. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met beschermde (natuur)gebieden of dieren. Denk ook aan de kwaliteit van de grond, dit kan impact hebben op de routes voor kabels en leidingen. Kortom je wilt alles in beeld hebben. Met een tracéstudie krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Welke tracés zijn mogelijk voor de aanleg van de verbinding?
 • Wat zijn de knelpunten inzake de mogelijke tracés?
 • Welk tracévoorstel heeft de voorkeur?
 • Waarom heeft deze variant de voorkeur?
 • Waar moet opgelet worden in de verdere uitwerking van het plan?
 • Wat zijn de kosten?
 • Hoeveel tijd neemt de aanleg in beslag?

Wat doen wij in een tracéstudie

Om een goed beeld te krijgen en te geven, voert Anexo voor een aantal tracévarianten de volgende werkzaamheden uit: 

 • Onderzoek naar terrein en omgeving
  • het uitvoeren van (een) terreininventarisaties inclusief fotorapportage 
  • het opvragen van de kadastrale perceelgrenzen en inzichtelijk maken van de benodigde zakelijke rechten
  • het opvragen en verwerken van de KLIC-gegevens op tekening
  • het inventariseren van ondergrondse en bovengrondse knelpunten
  • het uitvoeren van een historisch vooronderzoek bodem ten behoeve van het voorkeurstracé
 • Benodigde vergunningen in beeld
  • het inzichtelijk maken van de vergunningverlenende instanties met kosten en tijdlijn
  • het inzichtelijk maken van de eisen en wensen van de vergunningverlenende instanties
 • Voorkeurstracé en haalbaarheid project
  • het in kaart brengen (en beschrijven) van de eventuele knelpunten op tekening
  • het toetsen van de tracés op haalbaarheid ten aanzien van vergunningen en uitvoerbaarheid
  • het beschrijven van het voorkeurstracé en het onderbouwen van de keuze hiertoe
  • het opstellen van een overzichtstekening met daarop het voorkeurstracé;  
 • Kostenraming en planning opgesteld
  • het opstellen van een globale kostenraming ten behoeve van het voorkeurstracé
  • het opstellen van een globale planning ten behoeve van het voorkeurstracé
  • het beschrijven van aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het voorkeurstracé

Aanleg van middenspanningstracé

Alles in kaart en het project is klaar om uitgevoerd te worden. De aanleg van een tracé brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Sloten, wegen, damwanden, en andere obstakels maken het lastiger om kabels aan te leggen. Daarnaast is het onder de grond vaak drukker denk je denkt. Hier moet je rekening mee houden wanneer je gaat graven.  

Kortom er komt veel bij kijken in de voorbereiding en aanleg van een middenspanningstracé. Onze specialisten denken graag met je mee over een betrouwbare energievoorziening. Een betrouwbaar energienet is hiervoor de basis.  

Voordelen

Hulp nodig?

Middenspanningstraces Aanvragen