De impact van de energiebesparingsplicht op jouw bedrijf

De impact van de energiebesparingsplicht op jouw bedrijf

Deel dit artikel

De termen energiebesparingsplicht, Activiteitenbesluit en EED komen steeds vaker voorbij. Wat houden ze precies in? En moet jouw bedrijf ook aan deze richtlijnen voldoen? Misschien vind je dit lastig te bepalen. In deze blog neem ik je mee in deze regelgeving en leg ik uit wanneer je hier als bedrijf aan moet voldoen en wat dit voor jou kan betekenen. 

Energiebesparingsplicht
In het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn door het Rijk regels vastgesteld die gelden voor bedrijven en instellingen. Uit dit besluit vloeit de energiebesparingsplicht. Die verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën: gebouwmaatregelen, faciliteiten en processen. 
Let op dat opwekking van duurzame energie (zonnepanelen, windmolens) niet geldt als energiebesparende maatregel. 

Informatieplicht
De informatieplicht houdt in dat je bijhoudt en aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteert  welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit geldt voor organisaties met een energieverbruik van:

  • meer dan 50.000 kWh of;
  • meer dan 25.000 m³. 


De energiebesparende maatregelen zijn vastgesteld in een officiële lijst, de zogenaamde “Erkende maatregelenlijst (EML)”. In deze lijst bekijk je of je maatregelen al hebt uitgevoerd of welke er uitgevoerd kunnen worden. Er mag afgeweken worden van de EML, maar dan moet je zelf een onderzoek starten naar de mogelijk besparende maatregel.  

Bij de informatieplicht rapporteer je elke vier jaar via het eLoket aan het RVO over de voortgang.

Onderzoeksplicht

Hieronder vallen bedrijven met een verbruik op één locatie van meer dan:

  • 10.000.000 kWh; 
  • of 170.000 m³;
  • en voor milieubelastende activiteiten waarvoor het Rijk de regels bepaalt. 


Er moet een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd worden naar alle activiteitgebonden maatregelen. Voor activiteiten geldt geen informatieplicht en daarmee ook geen voldoening aan de EML. Voor gebouwgebonden maatregelen blijven de informatieplicht en EML wel van kracht.  

EED
EED staat voor Energy Efficiency Directive. Het doel van deze richtlijn is minder energie te verbruiken in Europa. De EED geldt voor bedrijven en instellingen met:

  • 250 fte of meer;
  • En/of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Bij de EED hoort de “energie-audit plicht”. De audit geeft inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Bij “de informatieplicht” meld je de al genomen maatregelen. Bij “de energie-audit” rapporteer je vooraf welke maatregelen mogelijk zijn en welk effect ze hebben.

De informatie- en onderzoeksplicht is een vereiste per locatie. Bij de EED gaat men uit van de totale onderneming. Als één of meer van jouw locaties aan de onderzoeksplicht moet voldoen en jouw organisatie ook aan de EED, dan mag je dit combineren in één rapport.

Energiemanagementsysteem (EMS)
Om je energiehuishouding en besparende maatregelen inzichtelijk te hebben en te monitoren, is een energiemanagementsysteem (EMS) belangrijk. Een EMS is essentieel om aantoonbaar te maken dat je aan de wettelijke richtlijnen van de informatieplicht of energie-audit voldoet. RVO heeft eisen opgesteld waar zo’n systeem aan moet voldoen. En stelt zelfs in bepaalde situaties een EMS verplicht.

Alle beetjes helpen
Wat is uiteindelijk het doel van deze regelingen en verplichtingen? Het doel is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Alle kleine beetjes helpen en zo pakken we samen de energietransitie aan. 

Ik snap het als het je begint te duizelen. Dit zijn doorgaans geen zaken die je er even bij doet. Je houdt je liever bezig met je bedrijfsvoering. Bij Anexo helpen wij grote en kleine ondernemingen met hun energievraagstukken. Ook op het gebied van de Energiebsparingsplicht en de EED. Navi, onze energieportal en EMS voor klanten, voldoet aan de eisen van RVO. Als je vragen of hulp nodig hebt, dan hoor ik het graag.

Informatie op de website van RVO:

Tessa